Soutěžte se sešity Oxford na Instagramu

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Účelem těchto pravidel je úplná úprava pravidel Soutěže na Instagramu o sety školních sešitů Oxford (dále jen „soutěž“).

 • Pořadatel soutěže

  • Pořadatelem soutěže je společnost Václav Čížek s.r.o. se sídlem Do Čertous 2620/11, 193 21  Praha 20 Horní Počernice, IČ: 03440478, DIČ: CZ03440478 (dále jen „pořadatel“).  

 • Zprostředkovatel soutěže

  • Zprostředkovatelem soutěže je společnost Fragile media s.r.o. se sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00  Praha 7, IČ: 28212797, DIČ: CZ28212797 (dále jen „zprostředkovatel“).

  • Zprostředkovatel je provozovatelem instagramového účtu @sesity_oxford (dále jen „instagramový účet“). Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Instagram (dále jen „Instagram“) a nijak s ní nesouvisí. Provozovateli Instagramu nevznikají ve spojení s touto soutěží žádné závazky ani povinnosti vůči účastníkům soutěže; společnost Instagram Inc. je tak zcela osvobozena od jakýchkoliv závazků vůči účastníkům soutěže. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli a zprostředkovateli soutěže a nikoliv Instagramu.

 • Místo a doba konání soutěže

  • Soutěž probíhá v České republice v době ode dne 7.8.2017 do dne 3.9.2017 (včetně).

 • Účastníci soutěže

  • Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 15 let anebo fyzická osoba mladší 15 let, jež bude v případě výhry v zastoupení zákonného zástupce, s bydlištěm a adresou pro doručování na území České republiky. (dále jen „soutěžící“).

  • Účast v soutěži prostřednictvím instagramového účtu jiné osoby je vyloučena.

  • Osoby v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu k pořadateli či zprostředkovateli a osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jsou ze soutěže vyloučeny. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra se předá nově vylosovanému..

  • Do soutěže budou zařazeni jen ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky soutěže.

  • Soutěžící musí být uživatelem Instagramu a mít po celou dobu konání soutěže aktivní svůj instagramový účet, zároveň tento soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití Instagramu uvedená na www.help.instagram.com. V případě zániku instagramového účtu z jakéhokoli důvodu nebo ukončení jeho aktivity (včetně jeho blokace) může soutěžící být pořadatelem nebo zprostředkovatelem vyloučen ze soutěže a ztrácí nárok na jakoukoli výhru.

  • Účast v soutěži je dobrovolná.

 • Mechanismus soutěže

  • Soutěž je rozdělena do 4 samostatných soutěžních kol probíhajících na přidružených instagramových účtech (“Logická rozcvička @logicka_rozcvicka, “Matematická rozcvička” @matematicka_rozcvicka, “Vizuální rozcvička” @vizualni_rozcvicka, “Vědomostní rozcvička” @vedomostni_rozcvicka), jež probíhají postupně během soutěžního období. Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v době trvání soutěže zveřejní pod příslušnou soutěžní instagramovou galerii svůj komentář s odpovědí na všechny tři hádanky. Soutěžící nesmí v rámci probíhající soutěže svůj příspěvek následně měnit, tj. upravovat již zveřejněný post. Soutěžící smí v rámci probíhajícího kola soutěžit pouze jedním komentářem.

 • Vyhodnocení soutěže a předání výhry

  • Po uplynutí doby konání každého ze soutěžních kol zprostředkovatel vyhodnotí komentáře soutěžního kola zveřejněných na Instagramu.

  • Zprostředkovatel zařadí do náhodného výběru výherců pouze ty komentáře, které budou obsahovat správné odpovědi na všechny tři (3) soutěžní otázky soutěžního kola. Komentáře s chybnou odpovědí nebudou zařazeny do náhodného výběru.

  • Správné odpovědi zprostředkovatel zveřejní na jednotlivých soutěžních účtech.

  • Pořadatel a zprostředkovatel soutěže má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Pořadatel a zprostředkovatel soutěže je oprávněn s okamžitou platností vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže. Toto rozhodnutí pořadatele nebo zprostředkovatele je konečné, bez možnosti odvolání.

  • Pořadatel po skončení soutěže odmění výhrou patnáct (15) soutěžících v každém jednotlivém soutěžním kole,  kteří zcela splnili všechny podmínky soutěže. Výběr výherních komentářů proběhne zcela náhodně.  Rozdáno bude za celé soutěžní období ve všech čtyřech soutěžních disciplínách celkem šedesát (60) výherních balíčků:

   • 1. cena - 60. cena: kompletní set 15 školních sešitů Oxford

  • V případě, že v daném kole se soutěže zúčastní méně než patnáct (15) soutěžících, propadají zbylé výhry ve prospěch zprostředkovatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším použití.

  • Nejpozději do pěti (5) dnů po skončení každého z kol soutěže zprostředkovatel soutěž vyhodnotí dle pravidel této soutěže a vyhotoví seznam soutěžících, kteří obdrží výhru (dále jen „výherce“), a prostřednictvím svého instagramového účtu tento seznam zveřejní, s čímž soutěžící svojí účastí v soutěži vyslovují svůj souhlas. V seznamu budou zejm. uvedena jména výherních účtů a jména a příjmení výherců dle osobního instagramového profilu pod kterým soutěžili.

  • Výherce je povinen do pěti (5) dnů od vyhlášení výsledků soutěže kontaktovat zprostředkovatele a zaslat mu prostřednictvím jeho instagramového účtu přímou zprávu, v níž mu sdělí údaje potřebné pro zaslání/předání výhry (tj. zejména jméno, příjmení a adresu). Marným uplynutím lhůty stanovené v předcházející větě, zanikne v případě tohoto výherce nárok na výhru a bude vylosován nový výherce.

  • Nedohodne-li se zprostředkovatel s výhercem v daném případě jinak, zprostředkovatel zašle výherci výhru s využitím provozovatele poštovních služeb. Zprostředkovatel zasílá výhry pouze v rámci území České republiky. Zprostředkovatel neodpovídá za nedoručení, prodlení, ztrátu ani poškození zaslané výhry.

  • Zprostředkovatel soutěže nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher. Výhru nelze reklamovat.

  • Výhru není možné vyplatit v penězích ani v jiném plnění.

 • Zpracování osobních údajů a ochrana osobnosti

  • Soutěžící uděluje zveřejněním svého komentáře souhlas se zpracováním a užitím jím poskytnutých údajů, a to konkrétně: jméno, příjmení a případně i adresa bydliště (dále jen "osobní údaje"), do databáze společnosti Václav Čížek s.r.o. se sídlem Do Čertous 2620/11, 193 21  Praha 20 Horní Počernice, IČ: 03440478, DIČ: CZ03440478, jakožto správci, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“). Tento souhlas se zpracováním svých osobních údajů soutěžící poskytuje za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, vyhodnocení soutěže a zaslání výhry, jakožto i pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu tří (3) let. Výherce zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem.

  • Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 ZOOÚ, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Avšak v případě, že výherce pořadateli osobní údaje potřebné pro zaslání výhry neposkytne, nemůže mu být výhra zaslána.

  • Výherce souhlas s poskytnutím osobních údajů může kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným pořadateli. Po dobu, na kterou je tento souhlas udělen, má výherce právo na informace o zpracování jím poskytnutých osobních údajů a právo žádat pořadatele o vysvětlení, odstranění závadného stavu včetně blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů a právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Výherce je oprávněn požadovat informaci, jaké osobní údaje o něm pořadatel zpracovává, a to v rozsahu stanoveném ZOOÚ. Informace bude poskytnuta bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace. Výherce může svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení kdykoli bezplatně odvolat. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce (pořadatele) nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

  • Výherce souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn bezplatně užít a zejména uveřejnit jméno a příjmení výherce prostřednictvím elektronických i tištěných médiích, a to po dobu konání soutěže a tří (3) let od jejího skončení.

 • Společná ustanovení

  • Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Soutěžící, který tato pravidla poruší, může být pořadatelem nebo zprostředkovatelem  ze soutěže vyloučen.

  • Pořadatel či zprostředkovatel je oprávněn s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se soutěže.

  • Důvodem pro vyloučení soutěžícího ze soutěže je zejména duplicita instagramových účtů či zrušení instagramového účtu atp. V této souvislosti si pořadatel a zprostředkovatel vyhrazuje právo jakékoli kontroly jednotlivých soutěžních registrací či soutěžních přihlášení, a to jak po stránce technické, tak po stránce organizační včetně namátkových kontrol e-mailových adres a instagramových účtů jednotlivých soutěžících ve vztahu k jejich uživatelům. Pořadatel a zprostředkovatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka, jehož chování či instagramový profil odporuje pravidlům Instagramu.

  • Pořadatel a zprostředkovatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit, upravit, doplnit pravidla soutěže či soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči pořadateli či zprostředkovateli soutěže.

  • Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži nebo výher soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže, leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na soutěžícím.

  • Pořadatel či zprostředkovatel nenese odpovědnost za jakékoliv technické problémy související zejména s připojením k internetové síti, sítě Instagram, s dostupností nebo funkčností webových stránek anebo s přenosem dat.

  • V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedeným v kterémkoli materiálu prezentujícím tuto soutěž, a těchto úplných pravidel, platí text těchto pravidel.

 • V Praze dne 7. srpna 2017